MR/GMR 

Medezeggenschapsraad (MR) 

De school beschikt over een actieve medezeggenschapsraad. De leden voor schooljaar 2024 -2025 zijn:

 • Namens de personeelsgeleding (PMR):
  -Femke Rensing (voorzitter)
  - Samantha van den Berg (secretaris)

 • Namens de oudergeleding (OMR):
  - Eugéne Krabbenborg 
  - Vacature ouder

De MR van Het Gele Park – Speciaal Basisonderwijs is bereikbaar via mr.hetgeleparksbo@paraatscholen.nl

De notulen van de MR-vergaderingen zijn terug te lezen op www.hetgelepark.nl

De vergaderdata voor schooljaar 2024 - 2025 zijn:

 • 23-09-2024
 • 13-11-2024
 • 22-01-2025
 • 25-03-2025
 • 19-05-2025
 • 02-07-2025

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

In de GMR wordt bovenschools beleid besproken. In de GMR zijn 6 personeelsleden en 6 ouderleden vertegenwoordigd vanuit Paraatscholen.