Aanmelden  

Leerlingen kunnen aangemeld worden op Het Gele Park – Speciaal Basisonderwijs nadat zij een toelaatbaarheidsverklaring hebben gekregen van het Zorg Advies en Toewijzings Team (ZATT) van het samenwerkingsverband Oost Achterhoek. 
Het ZATT bestaat uit een vaste kern deelnemers: een onafhankelijke orthopedagoog, een jeugdarts en de voorzitter. Op basis van de vraagstelling kan het ZATT aangevuld worden met een directeur speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. De ouders en de school waar het kind verblijft sluiten uiteraard ook aan. Wanneer het kind nog op een voorschoolse instelling zit, wordt deze instelling ook uitgenodigd. 

Zij stellen samen met de ouders vast of de basisschool geen mogelijkheden (meer) heeft het kind op een goede manier te kunnen begeleiden. Zij stellen tevens vast of er geen andere basisschool is, in het samenwerkingsverband, die wel in staat is passende zorg te bieden voor deze leerling. Als plaatsing in de speciale basisschool de beste oplossing is, geeft het ZATT een toelaatbaarheidsverklaring af aan de ouders/verzorgers en de verwijzende school. Zonder deze verklaring kan een leerling niet tot de school voor speciaal basisonderwijs worden toegelaten.