Raad van Toezicht en College van Bestuur Paraatscholen

Paraat scholen is een samenwerkingsbestuur voor 15 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Montferland, Oude IJsselstreek, Aalten en Oost-Gelre. Wij profileren ons als de ‘betrokken ontdekker'. De scholen van Paraat geven deze positionering binnen hun eigen identiteit zichtbaar een plek. Hierbij spelen onze kernwaarden professioneel, nieuwsgierig, betrokken en betrouwbaar een belangrijke rol. Wij bieden leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers een veilige en betrouwbare basis waar we elkaar op een open manier kunnen ontmoeten om kennis en ervaringen te delen. 

Elke school is in samenspraak met team en ouders (MR) verantwoordelijk voor de levensbeschouwelijke- en onderwijsinhoudelijke identiteit.

De wet schrijft voor dat de functies van schoolbestuur en toezichthouder gescheiden zijn. Bij Paraat scholen is dat als volgt gerealiseerd:

  • De Raad van Toezicht houdt toezicht op de ontwikkeling van de organisatie en controleert of de doelstellingen behaald worden.
  • Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding en vertegenwoordiging van de organisatie.

Daarnaast functioneert de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die in samenspraak met het bestuur en RvT advies- en instemmingsbevoegdheden heeft met betrekking tot de ontwikkeling van het beleid.

Het bestuur:
- Mw. Marjolein Wenting

De leden van de Raad van Toezicht:
- Mw. Ester van der Haar (voorzitter)
- Dhr. Rogier Hoftijzer
- Dhr. Marc Kothuis
- Dhr. Taco Keulen
- Dhr. Maiko Willemsen 

Het strategisch beleidsplan vormt een kader voor de scholen bij het schrijven van hun schoolplan met daarin een beschrijving van de actiepunten. Dit Strategisch Beleidsplan is tot stand gekomen door bijeenkomsten met stakeholders (samenwerkingspartners), (toekomstige) medewerkers, (toekomstige) ouders/verzorgers en directeuren. Hieruit zijn richtinggevende uitspraken gekomen die goed aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen die wij als Paraat scholen belangrijk vinden. Deze hebben we uitgewerkt in concrete speerpunten en actiepunten.  

Gegevens bestuurskantoor: