Welkom

op de pagina van Het Gele Park - Speciaal Basisonderwijs.

Met de informatie die u hier aantreft hopen wij dat u een goed beeld krijgt van onze school voor Speciaal Basisschool. Graag brengen we onder uw aandacht dat we als school onder de Wet op het Primair Onderwijs vallen en dat we dezelfde doelen nastreven als het 'reguliere' Basisonderwijs. Door kindeigen kenmerken, komen kinderen alleen tot leren in een omgeving waar ze in kleine groepen werken en extra aandacht krijgen.

Samen met u en de kinderen gaan we er een fantastisch schooljaar van maken!

Team Het Gele Park - Speciaal Basisonderwijs

Visie/Missie

Onze visie

De visie van een school zegt veel over de manier waarop de mensen die er werken omgaan met kinderen. Hoe krijgt het onderwijs aan/met de kinderen er vorm én hoe wordt er gedacht over de relatie met ouders. Uit het beeld dat we als team gezamenlijk naar buiten brengen, vloeit ons handelen voort. Wat dat precies is, is vaak impliciet aanwezig. Het is er gewoon, het handelen gaat bij wijze van spreken vanzelf. 

De gemeenschappelijkheid van ons handelen vatten we samen in vijf kernpunten: 

 • Kinderen hebben recht op een plezierige schooltijd: “goed in je vel te zitten” is een voorwaarde om tot leren te kunnen komen. 
 • Daarvoor en om te slagen in de maatschappij heb je naast de cognitieve, creatieve en motorische vaardigheden, ook sociale vaardigheden nodig. Door onder andere coöperatief leren centraal te stellen in ons handelen, werken we dagelijks aan deze vaardigheden. 
 • Dit handelen is “handelingsgericht”. Daarmee bedoelen we dat we zorgvuldig de onderwijsbehoeften (instructie en ondersteuning) in kaart brengen en daar ons handelen op afstemmen: met andere woorden ‘concreet maken’. 
 • Dat doen we in dialoog met kind en ouders, wat onder andere terug te zien is in onze manier van organiseren van de individuele kindbesprekingen. 
 • Door middel van realistische (groeps-) plannen werken we opbrengstgericht om de optimistische (hoge) verwachtingen die we in ontwikkelingsperspectieven hebben vastgelegd, te realiseren. 

Onze Missie

"In dialoog met kinderen en ouders, kinderen tot ontwikkeling laten komen".

 

Schoolgids 

De schoolgids wordt z.s.m. geplaatst. 

Informatieboekje 

Download hier het informatieboekje 2022-2023. 

Nieuws

Maandelijks verschijnt er een nieuwsbrief met actuele zaken die spelen op Het Gele Park - Speciaal Basisonderwijs.

Nieuwsbrief 1 - september 2022
Nieuwsbrief 2 - oktober 2022
Nieuwsbrief 3 - november 2022 
Nieuwsbrief 4 - december 2022  
Nieuwsbrief 5 - januari 2023 
Nieuwsbrief 6 - februari 2023 

Verlof aanvragen 

Voor het aanvragen van buitengewoon verlof kunt u hier het formulier downloaden.
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u afgeven bij de administratie van Het Gele Park of per mail sturen naar
hgp-sbo@paraatscholen.nl

Schoolondersteuningsprofiel 

Elke school bepaalt eens in de twee tot vier jaar op welk niveau haar ondersteuningskracht ligt. Dat gebeurt aan de hand van een door de directeuren samengesteld format (onder verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband Oost Achterhoek). Hierin is te zien dat onze school voor 100% voldoet aan de basisondersteuning en de zorg passende bij de brede ondersteuningsschool.

 

Team 

MR/GMR 

Medezeggenschapsraad (MR) 

Medezeggenschap en meedenken over schoolbeleid. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken. 

Zo heeft de MR o.a. instemmingsrecht over: 

 • het schoolplan, de schooltijden, veiligheid en gezondheid. 
 • adviesrecht over verandering van de grondslag van de school en de aanname van personeel. 

De MR vergadert 5 x per jaar, deze bijeenkomsten zijn openbaar. Als u wilt aansluiten bent u van harte welkom. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over bijvoorbeeld het beleid van de school kunt u terecht bij één van de MR-leden. De namen van de leden staan ​​vermeld in het informatieboekje. 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

In de GMR wordt bovenschools beleid besproken. In de GMR zijn 6 opgesteld en 6 ouderleden vertegenwoordigd vanuit Paraatscholen. 

Activiteitenraad 

De school maakt onderdeel uit van IEKC Het Gele Park. Alle organisaties in het gebouw worden door een aantal enthousiaste ouders/verzorgers die gedurende het schooljaar een aantal activiteiten voor de kinderen organiseert, waaronder de schoolreis, Sinterklaas, Kerst, Carnaval en de Koningsspelen. Bij de diverse activiteiten maakt de activiteitenraad dankbaar gebruik van de inzet van andere ouders. Hiervoor hebben ze een handige app ontwikkeld, waarmee snel hulp kan worden gemobiliseerd binnen alle ouders van het IEKC. We verzoeken u lid van de betreffende appgroep te worden via https://chat.whatsapp.com/GBNKQ7q5ExSCWijnvPmDBu. 

De activiteiten worden bekostigd uit de vrijwillige bijdrage. Alle kinderen doen aan alle activiteiten mee, ongeacht of de bijdrage door hun ouders gedaan is.  

 

 

Samenwerkingsverband 

Het Samenwerkingsverband Oost Achterhoek is één van de 75 samenwerkingsverbanden in Nederland. Alle scholen binnen de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk zijn hierbij aangesloten. 

Om de doelstellingen van de Wet op Passend Onderwijs te realiseren, werkt het samenwerkingsverband aan de volgende doelstellingen: 

 • de beschrijving van de basisondersteuning voor alle scholen; 
 • het inrichten van een efficiënt netwerk van onderwijsvoorzieningen om alle kinderen die recht op onderwijs hebben ook een lesplaats te kunnen bieden; 
 • een goede samenwerking met de gemeenten en andere partners; 
 • het inzetten van de financiële middelen voor de ondersteuning van leerlingen en de verantwoording daarvan; 
 • het inrichten van een efficiënte ondersteunings- en toewijzingsstructuur. 

Alle inhouden, plannen en begrotingen staan beschreven in het Ondersteuningsplan van het SWV Oost Achterhoek. U vindt dat plan op de site van het samenwerkingsverband: www.swvoostachterhoek.nl 

Om vragen van de scholen op te kunnen pakken (adviesfunctie) en om leerlingen toe te leiden naar passende speciale onderwijsplekken zoals het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs (toewijzingsfunctie) is er op het niveau van het samenwerkingsverband een Zorg- Advies- en Toewijzings- Team (ZATT) actief. 

De informatie over het ZATT vindt u op de site van het SWV Oost Achterhoek. Voor ouders is er ook de mogelijkheid om onafhankelijk advies aan het ZATT te vragen. 

Om de toegang tot het samenwerkingsverband eenduidig en gemakkelijk te maken, kan er voor informatie en aanmelding gebeld of gemaild worden met het Regionaal Aanmeld Punt (RAP) De contactgegevens zijn 0543-512593 of via rap@swvoostachterhoek.nl 

Aanmelden  

Leerlingen kunnen aangemeld worden op Het Gele Park – Speciaal Basisonderwijs nadat zij een toelaatbaarheidsverklaring hebben gekregen van het Zorg Advies en Toewijzings Team (ZATT) van het samenwerkingsverband Oost Achterhoek. 
Het ZATT bestaat uit een vaste kern deelnemers: een onafhankelijke orthopedagoog, een jeugdarts en de voorzitter. Op basis van de vraagstelling kan het ZATT aangevuld worden met een directeur speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. De ouders en de school waar het kind verblijft sluiten uiteraard ook aan. Wanneer het kind nog op een voorschoolse instelling zit, wordt deze instelling ook uitgenodigd. 

Zij stellen samen met de ouders vast of de basisschool geen mogelijkheden (meer) heeft het kind op een goede manier te kunnen begeleiden. Zij stellen tevens vast of er geen andere basisschool is, in het samenwerkingsverband, die wel in staat is passende zorg te bieden voor deze leerling. Als plaatsing in de speciale basisschool de beste oplossing is, geeft het ZATT een toelaatbaarheidsverklaring af aan de ouders/verzorgers en de verwijzende school. Zonder deze verklaring kan een leerling niet tot de school voor speciaal basisonderwijs worden toegelaten.