Welkom

op de pagina van Het Gele Park basisonderwijs. Dit is een digitale weergave van de kalender die wij u voor de zomervakantie stuurden. U vindt in deze versie eerst alle informatie. De jaarkalender per maand vindt u onderaan deze pagina.

U kunt de jaarkalender hier downloaden wanneer u hem niet meer heeft.
Wij adviseren u om deze kalender op een voor u zichtbare plek op te hangen, dan komt u niet voor verrassingen te staan wat betreft het reilen en zeilen van uw zoon/dochter in het nieuwe schooljaar. Gedurende het schooljaar wordt u middels nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van alle actuele ontwikkelingen in de school.

Samen met u en de kinderen gaan we er een fantastisch schooljaar van maken!

Hartelijke groet, 

Team Het Gele Park – Basisonderwijs 

 

Schooltijden

top

De leerlingen zijn welkom om binnen te lopen vanaf 08.20 uur. Zij doen dan bij voorkeur hun schoenen uit en plaatsen hun tas in de lockers. De leerkrachten ontvangen de leerlingen bij de ingang van het lokaal en heten hen welkom. Om 08.30 uur starten de lessen. Zorg er s.v.p. voor dat de kinderen op tijd zijn. Het stoort de start van de lesdag als kinderen later binnenkomen.

Wie staat voor welke groep?

top

Communicatie / contact

top

 • Klasbord: Via de app “Klasbord” informeren de leerkrachten de ouders vooral over praktische zaken. Ook ontvangt u via dit kanaal de nieuwsbrief van de school.

U kunt de app downloaden voor Android via de Playstore 
Of voor Apple via de App Store 

 • Nieuwsbrieven: Op de jaarkalender vindt u de data dat u de reguliere nieuwsbrief kunt verwachten. Deze ontvangt u via e-mail.
 • Rapportgesprekken: Jaarlijks ontvangen de ouders / verzorger tweemaal een rapportage over de vorderingen van de leerlingen. Over deze rapportage gaan de leerkrachten graag inhoudelijk met u in gesprek. Alle data staan vermeld op de jaarkalender. U wordt tijdig in de gelegenheid gesteld om in te tekenen.
 • Informatieavonden: Aan het begin van het schooljaar bent u van harte uitgenodigd om kennis te maken met de leerkrachten. Tijdens de informatieavond ontvangt u uiteenlopende informatie over het onderwijs en de organisatie ervan gedurende het schooljaar in de groep, de unit en de school. De data van de informatieavonden per unit staan vermeld op de jaarkalender. Telefonisch contact: Tijdens lestijden zijn de leerkrachten alleen in ernstige gevallen bereikbaar. Daarom verzoeken we u liefst voor of na schooltijd te bellen, als u een leerkracht wilt spreken. U kunt natuurlijk ook een terugbelverzoek bij de administratie achterlaten.
 • Contact directie: Indien u de directie wilt spreken, kunt u een afspraak maken via de administratie.
 • Klachten / opmerkingen: Waar mensen werken, kunnen fouten worden gemaakt. Voel u vooral niet gehinderd om in alle gevallen contact met ons op te nemen, als er iets niet loopt zoals u dat verwacht had en er met de betrokkene(n) niet uitkomt.

Schoolgids

top

Hieronder kunt u onze schoolgids downloaden. Hierin treft u onder andere informatie aan over ons onderwijs, de wijze waarop we dat vormgeven, over onze resultaten en onze kwaliteit.

Download hier onze schoolgids.

 

Activiteitenraad

top

De school maakt onderdeel uit van IEKC Het Gele Park. Alle organisaties in het gebouw worden door een aantal enthousiaste ouders / verzorgers die gedurende het schooljaar een aantal activiteiten voor de kinderen organiseert, waaronder de schoolreis, Sinterklaas, Kerst, Carnaval en de Koningsspelen. Bij de diverse activiteiten maakt de activiteitenraad dankbaar gebruik van de inzet van andere ouders. Hiervoor hebben ze een handige app ontwikkeld, waarmee snel hulp kan worden gemobiliseerd binnen alle ouders van het IEKC. We verzoeken u daarom dringend lid van de betreffende appgroep te worden via https://chat.whatsapp.com/GBNKQ7q5ExSCWijnvPmDBu.

De activiteiten worden bekostigd uit de vrijwillige bijdrage. Alle kinderen doen aan alle activiteiten mee, ongeacht of de bijdrage door hun ouders gedaan is. Bijdragen is tenslotte vrijwillig. In de schoolgids treft u hier meer informatie over aan.

Medezeggenschapsraad

top

De school beschikt over een actieve medezeggenschapsraad. De leden voor schooljaar 2022 -2023 zijn:

Namens de personeelsgeleding (PMR):

 • Jolien Huisman-te Braake (Secretaris)
 • Ruben Oberink
 • Wendy Schuirink-Wagener

Namens de oudergeleding (OMR):

 • Claudia Gaasbeek (Unit geel en groen, voorzitter)
 • Ilona Verhagen (Unit geel en oranje)
 • Natasja te Linde (Unit geel, groen en oranje)

De MR van Het Gele Park Basisonderwijs is bereikbaar via mr.hetgeleparkbao@paraatscholen.nl  De notulen van de MR-vergaderingen zijn terug te lezen op www.hetgelepark.nl.

Als ouder bent u vrij om aanwezig te zijn bij een MR-vergadering.

De vergaderdata voor schooljaar 2022 - 2023 zijn (onder voorbehoud van incidentele wijzigingen):

 • 19-09-2022 17-11-2022 •    17-01-2023 •    21-03-2023 •    15-05-2023
 • 12-06-2023

Notulen:
08-08-2022
22-11-2022

Gym-/ speelzaalrooster 2022-2023

top

AVG

top

Privacy is een groot goed. We doen er alles aan om daar zorgvuldig mee om te gaan. 

We vragen u jaarlijks (aan het begin van het schooljaar) om de gegevens waarover we beschikken, goed na te kijken en daar waar nodig aan te passen en/of aan te vullen. Ook staat het u altijd vrij om uw gemaakte privacy-keuzes aan te passen (bijv. gebruik van beeldmateriaal, delen van contactgegevens met klasgenoten etc.). 

Mocht u tussentijds een ander emailadres krijgen, van telefoonnummer wisselen, een nieuwe huisarts bezoeken of verhuizen, laat het ons wel weten. We moeten er niet aan denken dat we u in geval van nood proberen te bereiken en dat de gegevens dan niet meer blijken te kloppen, of zelfs ontbreken.

 

Katholieke identiteit

top

Eerste Heilige Communie:

Leerlingen uit de onderbouw kunnen samen met leerlingen van de overige basisscholen uit Lichtenvoorde deelnemen aan de Eerste Heilige Communie in de Bonifatiuskerk te Lichtenvoorde. De voorbereiding hiervan vindt niet plaats op school, maar in het parochiecentrum.  

Heilig Vormsel:

Leerlingen uit de bovenbouw kunnen samen met leerlingen van de overige basisscholen uit Lichtenvoorde deelnemen aan het H. Vormsel in de Bonifatiuskerk te Lichtenvoorde. Ook deze voorbereiding vindt niet plaats op school, maar in het parochiecentrum. 

Hoofdluis

top

De periodieke controle door vrijwilligers op hoofdluis is komen te vervallen. Mochten er luizen zijn in een klas, dan wordt u daarover geïnformeerd. Mocht u zelf merken dat uw zoon/dochter hoofdluis heeft, dan het verzoek om hiervan melding te maken op school. 

 

Schoolfotograaf

top

Het maken van individuele foto’s komt vanaf schooljaar 2022 – 2023 te vervallen. Er worden jaarlijks nog wel groepsfoto’s gemaakt. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over data. De organisatie hiervan is in handen van de Activiteitenraad. 

Schoolkamp & Schoolreis

top

De leerlingen van leerjaar 1 t/m 6 gaan eenmaal per schooljaar op schoolreis. De doelstelling is om er vooral een leuke dag met elkaar op een leuke locatie van te maken. Hiervoor geldt een aanvullende vrijwillige bijdrage van 25,- Euro.

De leerlingen van leerjaar 7 en 8 gaan in de eerste periode van het schooljaar op schoolkamp. 

Dit kamp duurt 3 dagen (2 nachten) en is niet alleen leuk, maar biedt ook de mogelijkheid om aan groepsvorming te werken. Het past in onze filosofie van de Gouden Weken. Dat is de periode tussen de zomervakantie en de herfstvakantie waarin kinderen elkaar goed leren kennen en het pad geplaveid wordt om als groep te leren omgaan met verschillen, tegenslagen, samenwerken, successen boeken en wederzijdse zorgzaamheid en verantwoordelijkheid eigen te maken, waarmee de leerlingen lessen leren die het hele leven helpend zijn, als onderdeel van een groep. Hiervoor geldt een aanvullende vrijwillige bijdrage van 75,- Euro.

De leerkrachten informeren u bij de aanvang van het schooljaar over de details (o.a. bestemming, programma, veiligheid, vervoer etc.).

Vrijwillige ouderbijdrage

top

De activiteitenraad bestaat uit ouders/verzorgers en coördinatoren van de verschillende partners binnen IEKC Het Gele Park. De activiteitenraad ondersteunt de teamleden bij activiteiten die niet direct met lesgeven te maken hebben. Denk hierbij aan Sinterklaas, kerst- en paasvieringen, vastenactie, Carnaval e.d. Zij zorgen er op die manier voor dat de leerkrachten zich daadwerkelijk op het onderwijs kunnen blijven focussen en leveren tegelijkertijd een belangrijke bijdrage aan het plezier voor de leerlingen op school.

Om deze activiteiten mede mogelijk te maken vragen wij de ouders om een vrijwillige bijdrage. Deze is na goedkeuring van de MR van de school voor schooljaar 2022 – 2023 vastgesteld op 35 Euro. U ontvangt hiervoor aan het begin van het schooljaar een betalingsverzoek. 

Laat het onomwonden duidelijk zijn: Op Het Gele Park wordt niemand buitengesloten. We doen allemaal mee, met alle activiteiten.

De vrijwillige bijdrage wordt zoals de naam het al zegt, in alle gevallen altijd vrijwillig gedaan. Niemand hoeft zich te verantwoorden of en waarom zij/hij dit wel of niet kan of wil betalen. Het staat u uiteraard vrij om meer te doneren.

De keuze van de ouders in dezen mag voor onze leerlingen onder geen enkele voorwaarde ertoe leiden dat een kind buitengesloten wordt, of zich op welke manier dan ook ongemakkelijk zou voelen.

We staan er eigenlijk heel simpel in: Zolang de meeste ouders vrijwillig vanuit het solidariteitsbeginsel daadwerkelijk bijdragen, lukt het i.s.m. de activiteitenraad om passend te begroten voor de zogenoemde extra's. Mocht er een moment aanbreken dat het in alle redelijkheid niet meer te betalen valt, dan zullen we opnieuw moeten vaststellen wat we met het dan beschikbare budget nog wel voor alle leerlingen mogelijk kunnen maken.

Bovenstaande geldt zonder voorbehoud ook voor de schoolreis en het schoolkamp. Voor de schoolreis (25 Euro) en het schoolkamp (75 Euro) ontvangt u een aanvullend verzoek voor een eigen bijdrage. 

Raad van Toezicht en College van Bestuur Paraatscholen

top

Vanaf 1 augustus 2021 zijn Reflexis Openbaar Basisonderwijs en Stichting LIMA gefuseerd tot Stichting Samenwerkingsbestuur Paraat scholen. Paraat scholen staat voor dynamisch onderwijs, waarbij de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet èn over de volle breedte worden gevolgd. Als krachtige, kleinschalige organisatie met korte lijnen, werkt Paraat scholen veilig en vertrouwd. Met behoud van hun eigen onderscheidende identiteit, zijn Paraat Scholen altijd in ontwikkeling.

Paraat scholen heeft 6 openbare basisscholen in de gemeenten Aalten, Montferland en Oude IJsselstreek en 8 RK-basisscholen, 1 samenwerkingsschool en 1 SBO-school in de gemeente Oost Gelre. Elke school is in samenspraak met team en ouders (MR) verantwoordelijk voor de levensbeschouwelijke- en onderwijsinhoudelijke identiteit. 

De wet schrijft voor dat de functies van schoolbestuur en toezichthouder gescheiden zijn. Bij Paraat scholen is dat als volgt gerealiseerd: 

 • De Raad van Toezicht houdt toezicht op de ontwikkeling van de organisatie en controleert of de doelstellingen behaald worden.
 • Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding en vertegenwoordiging van de organisatie.

Daarnaast functioneert de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die in samenspraak met het bestuur en RvT advies- en instemmingsbevoegdheden heeft met betrekking tot de ontwikkeling van het beleid. 

Het bestuur:                                                            

 • Marjolein Wenting 

De leden van de Raad van Toezicht:

 • Dhr. Theo Hek (voorzitter)
 • Daniëlle Hermsen
 • Rogier Hoftijzer
 • Marc Kothuis
 • Ester van der Haar

 

De scholen werken vanuit een Strategisch Beleidsplan. Dit Strategisch Beleidsplan is opgebouwd met indicatoren en input van alle stakeholders, zowel intern als extern. De domeinen van dit plan bieden de kaders voor alle scholen, mèt ruimte voor de eigen profilering en eigen onderwijskundige identiteit van elke school.  Het bestuur, medewerkers van het bestuurskantoor en de directeuren ontmoeten elkaar ongeveer maandelijks voor overleg. Met elkaar bouwen ze aan innovatie en verdere beleidsontwikkeling binnen de organisatie beschreven in het Strategisch Beleidsplan. 

Gegevens bestuurskantoor: 

 • postadres: Postbus 14, 7070 AA, Ulft bezoekadres:             
 • Hutteweg 113, 7071 BV Ulft

telefoon:

0315 – 215009

e-mail: 

bestuurskantoor@paraatscholen.nl

website:

www.paraatscholen.nl

 

Verlof aanvragen

top


Regelmatig bereiken ons verzoeken om één of meerdere dagen verlof voor een leerling.

Als u een geldige reden heeft krijgt u hier altijd toestemming voor. Een extra vakantie of beschikbaarheid van vliegtuigplaatsen en dergelijke is helaas geen geldige reden, ook niet als het maar één dagje is.

We proberen ons onderwijs zo goed mogelijk invulling te geven. U mag van ons verwachten dat we onze lessen goed voorbereiden, projecten uitgebreid introduceren, extra begeleiding geven aan leerlingen die hulp nodig hebben, in de gaten houden of ons onderwijs voldoende niveau heeft door het afnemen van toetsen, etc. Als een leerling een dag niet aanwezig is, betekent dit bijna altijd dat er een andere keer extra instructie gegeven moet worden, een toets moet worden ingehaald, dat de tijd die de RT-er heeft gereserveerd ingehaald moet worden, etc. Tijd die de leerkracht minder kan besteden aan de andere leerlingen of zaken die op dat moment spelen. Voor één leerling valt dit soms nog wel te overzien maar als je als leerkracht regelmatig leerlingen hebt die een dag niet op school zijn vergt dit veel extra investering en planning.

We hopen dat bovenstaande voorbeelden duidelijk maken waarom we geen voorstander van ‘zomaar’ een dag vrij zijn. Natuurlijk zijn er redenen die een dag extra verlof rechtvaardigen. Daar geven we dan ook graag toestemming voor! Op het formulier zelf leest u meer over wanneer we in principe wel of geen verlof kunnen geven. Leest u dit goed door!

Download het formulier voor het aanvragen van verlof hier.

Aanmelden

top

Wilt u uw kind aanmelden, dan kunt u (telefonisch) contact opnemen met ons voor het maken van een afspraak. Tijdens een persoonlijk gesprek kunt u alle informatie krijgen die u wenst en wordt de aanmelding verder geregeld via een intakegesprek en een rondleiding door de school. Wij vertellen u meer over onze school en de ouders/ verzorgers vertellen ons, als ervaringsdeskundige, meer over uw kind. 

Procedure

De school maakt een inschatting of we op dat moment de gewenste ondersteuning kunnen bieden waar uw zoon/ dochter recht op heeft. Indien dit mogelijk is kan de inschrijving worden afgerond. Indien dit niet het geval is gaan we, samen met de ouders/ verzorgers, op zoek naar een passende plek binnen ons samenwerkingsverband.

Nadat de school alle gegevens heeft ontvangen en de nieuwe leerling aangemeld is op de school ontvangen ouders een schriftelijke bevestiging van de inschrijving. Vervolgens wordt er, 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, contact met u opgenomen door de leerkracht om 3 kijkmomenten in te plannen.

De zorgplicht geldt als een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Natuurlijk spelen ook de volgende zaken een rol:

 • Er is plaatsruimte op de school van aanmelding
 • Ouders respecteren de grondslag van de school
 • Plaatsing kan vanaf 4 jaar. (5 dagdelen meedraaien vanaf 3.8 jaar)
 • Bij aanmelding op meerdere scholen moeten ouders doorgeven bij welke school hun kind nog meer is aangemeld en de scholen vragen aan de ouders welke school hun voorkeur heeft. Deze school krijgt de zorgplicht als dat nodig is.

De school heeft 6 weken de tijd om te bepalen of een leerling de juiste ondersteuning kan ontvangen of een passende alternatieve plek vinden. Eventueel kan deze termijn nog met 4 weken worden verlengd. 

Jaarkalender 

top